Aktualności i porady prawnika

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prawnicy Kancelarii PARAGRAF w Gdańsku przedstawiają aktualności i porady prawne dotyczące najczęściej spotykanych problemów i sporów prawnych. W miarę rozszerzania bazy publikacji znajdą tu Państwo odpowiedzi na podstawowe zapytania prawne w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, odwołań od decyzji ZUS, i wiele innych.

Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF-Kamila Pazur

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Umorzenie składek ZUS- Abolicja 2013r.

(dodane: 2013-02-19)

Umorzenie składek ZUS- Abolicja 2013r     W dniu 15 stycznia 2013 r. weszła w życie uchwalona w dniu 9 listopada 2012r. ustawa o "umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność" (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) [dalej: "ustawa abolicyjna ZUS"].
  Na mocy wymienionej wyżej ustawy, na wniosek osoby podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r., a także należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.
    Poza wyjątkami, o których mowa w ustawie abolicyjnej ZUS, wniosek o umorzenie należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
    Umorzenie należności, o których mowa powyżej skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres. Umorzenie następuje na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
    Warunkiem umorzenia należności jest nieposiadanie - na dzień wydania decyzji przez ZUS - niepodlegających umorzeniu składek za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia wydania decyzji na:
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.
     W przypadku posiadania zaległości ZUS wydaje decyzję warunkową, w której zobowiązuje wnioskodawcę do dokonania uregulowania składek w określonym decyzją terminie i na określonych nią warunkach. W przypadku dotrzymania warunków przez wnioskodawcę, abolicja ZUS staje się faktem.
     Na zakończenie warto zaznaczyć, że w przypadku umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
okres, za który składki zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.3)),
kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 25 ustawy wymienionej w pkt 1.

Do góry Przejdź do menu