Aktualności i porady prawnika

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prawnicy Kancelarii PARAGRAF w Gdańsku przedstawiają aktualności i porady prawne dotyczące najczęściej spotykanych problemów i sporów prawnych. W miarę rozszerzania bazy publikacji znajdą tu Państwo odpowiedzi na podstawowe zapytania prawne w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, odwołań od decyzji ZUS, i wiele innych.

Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF-Kamila Pazur

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Praca w warunkach szczególnych - odwołanie od decyzji ZUS

(dodane: 2012-06-19)

Praca w warunkach szczególnych „    W lutym ubiegłego roku zgłosił się do Kancelarii Radcy Prawnego „PARAGRAF” Kamili Pazur Klient, któremu Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych (tzw. warunkach szkodliwych).
     Okolicznością bezsporną w sprawie był fakt, że na dzień 20 stycznia 2009 r. powód –ukończył 60 rok życia, nie przystąpił do OFE, rozwiązał stosunek pracy (Klient pozostawał bowiem na rencie z tytułu niezdolności do pracy), a na dzień wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS posiadał ponad 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Ponadto, organ rentowy uwzględnił Ubezpieczonemu staż pracy w warunkach szczególnych w wymiarze 12 lat 11 miesięcy i 21 dni.
    Sporny między stronami pozostawał natomiast okres służby wojskowej, którą ubezpieczony pełnił na mocy powołania od 23 kwietnia 1969 r. do 7 kwietnia 1971 r. i w trakcie której wykonywał pracę na stanowisku mechanika lotniczego/radiowca, a po zakończeniu której powrócił na dotychczas zajmowane stanowisko związane z wykonywaniem pracy w warunkach szczególnych. Dodatkowo, analizy wymagał także okres zatrudnienia powoda od 27 stycznia do 2 października 1983 r., podczas którego Klient wykonywał pracę na stanowisku „rozbieracza” w masarni.
     Niestety, mimo złożonego osobiście przez Ubezpieczonego odwołania od w/w decyzji ZUS, ani Sąd Okręgowy w Gdańsku, ani Sąd Apelacyjny, nie uznały podnoszonych przez Wnioskującego racji. Ostatecznie ustalono, że do nabycia przez powoda prawa do tzw. „wcześniejszej emerytury” brakuje mu jedynie 25 dni, a tym samym zatwierdzony natenczas okres zatrudnienia powoda w warunkach szczególnych to 14 lat 11 m-cy 5 dni.
     W takim stanie rzeczy radca prawny Kamila Pazur wniosła w imieniu Klienta skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu skargi podniesiono, że zarówno okres służby wojskowej, jak i praca na stanowisku „rozbieracza” powinny zostać zaliczone jako praca w warunkach szczególnych. W szczególności, w świetle uprzednio wydanego orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2009 r. istotnym w sprawie było, że "„dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy (rzeczywiście wykonywanych zadań pracowniczych)” (por. I PK 194/08, OSNP 2010/23-24/281). I tak, „jakkolwiek powód zatrudniony był na stanowisku „rozbieracza” w masarni, tak w rzeczywistości wykonywał on prace przy uboju zwierząt, a więc na stanowisku wymienionym w Dziale X pkt. 8 załącznika A do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. Fakt, że praca przy uboju zwierząt była tylko jedną z czynności wykonywanych przez wnioskodawcę, obok rozbierania mięsa, jego wyładowywania oraz prac masarskich, nie oznacza, że nie wykonywał on jej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. W ocenie Sądu Najwyższego, praca przy uboju zwierząt nie ogranicza się do samego uboju jako takiego, ale zawiera w sobie również czynności przygotowawcze jak i późźniejsze związane z rozbiorem mięsa. Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę, że w świetle zeznań wnioskodawcy w omawianej sprawie, pozostałe czynności po uboju zwierząt były wykonywane każdorazowo w warunkach chłodniczych, a praca taka (tj. w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C) mieści się w Dziale X pkt. 7 załącznika A do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.”" *
     Na tej też podstawie podniesiona w skardze kasacyjnej argumentacja Kancelarii „Radcy Prawnego PARAGRAF w Gdańsku” zyskała pełną aprobatę Sądu Najwyższego, w związku z czym sprawę skierowano do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.
     W dniu 20 czerwca 2012 r. przyznano Ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od 1 marca 2009 r.

* Fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2012 r. (sygn. akt II UK 125/11) - niepublikowane

Do góry Przejdź do menu