Aktualności i porady prawnika

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prawnicy Kancelarii PARAGRAF w Gdańsku przedstawiają aktualności i porady prawne dotyczące najczęściej spotykanych problemów i sporów prawnych. W miarę rozszerzania bazy publikacji znajdą tu Państwo odpowiedzi na podstawowe zapytania prawne w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, odwołań od decyzji ZUS, i wiele innych.

Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF-Kamila Pazur

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a wypłata zawieszonej emerytury w ZUS.

(dodane: 2013-07-31)

Wyrok trybunału konstytucyjnego,a zwrot emerytury      Wyrokiem z dnia 13.12.2012 r. (K. 2/2012, LexPolonica nr 4002783) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP art. 28 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art 103a ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach. Przedmiotowe orzeczenie spowodowało, że osoby, które uzyskały prawo do emerytury w okresie od dnia 8.01.2009 r. do 30.09.2011 r. otrzymały możliwość zwrotu niesłusznie zawieszonego przez ZUS świadczenia (emerytury). Z tego też powodu na tle powyższych rozstrzygnięć aktualnie dochodzi do wielu sporów pomiędzy Ubezpieczonymi, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Niestety, szukając oszczędności ZUS w większości przypadków odmawia wypłaty zaległych świadczeń, co w konsekwencji skutkuje koniecznością kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
    Jakkolwiek bowiem wyrok TK przyznaje niekonstytucyjność podstawy prawnej, w oparciu o którą dokonano zawieszenia przysługujących Ubezpieczonym praw, to nie precyzuje on wystarczająco kwestii daty utraty mocy obowiązującej zanegowanych przez TK przepisów. Tymczasem, w doktrynie i orzecznictwie pojawiły się rozbieżności odnoszące się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego zawierającego vacatio legis i działającego pro futuro. Zgodnie jednak z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 grudnia 2006 roku, (IV CSK 247/06, OSG 2007 nr 10, poz. 105, str. 25) przyjmuje się, iż brak określenia przez TK daty utraty mocy obowiązującej przez dany przepis ma ten skutek, iż dana norma prawna winna być traktowana jako niekonstytucyjna już od chwili wprowadzenia jej do systemu prawnego. Co więcej, w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 roku (IV CSK 28/06, LEGALIS) stwierdzono: "W razie odroczenia (podkreślenie moje – przyp. aut.) przez Trybunał Konstytucyjny mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją sąd winien stosować wadliwą normę prawną w toku postępowania, przy podejmowaniu rozstrzygnięć, które zapadają po utracie mocy obowiązującej przepisu, dla oceny zdarzeń, które nastąpiły przed tą datą.". Z uzasadnienia powyższego wyroku można wyciągnąć wniosek, iż w sytuacji, kiedy TK nie odroczył terminu utraty mocy obowiązującej, to dany przepis winien być uznany za nieobowiązujący już od chwili jego wydania. Tylko odroczenie utraty mocy danej normy powoduje, że dany przepis należy stosować, aż upłynie vacatio legis. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że w innym przypadku wprowadzanie przez TK vacatio legis pozbawione byłoby sensu i wypaczałoby to uprawnienie Trybunału. Takiego ryzyka nie ma w sytuacji, gdy nie odroczono terminu utraty mocy przez dany przepis.
    Reasumując, prawnicy Kancelarii PARAGRAF w Gdańsku stoją na stanowisku, iż postawa organu rentowego wskazująca, iż skoro TK nie uznał expressis verbis, że jego orzeczenie działa ex tunc, to wszelkie decyzje podjęte pod rządami niekonstytucyjnych przepisów powinny pozostać w obrocie prawnym, jest rażąco nieprawidłowa. Na tej też podstawie prowadzonych jest aktualnie wiele sporów prawnych, które w ocenie radcy prawnego Kamili Pazur, przy uwzględnieniu cytowanego powyżej orzecznictwa, a także innych orzeczeń omawiane kwestie regulujących, powinny zakończyć się sukcesem Ubezpieczonych.
    Na marginesie należy także wspomnieć, że przytoczony powyżej wyrok TK doprowadził do powstania dwóch projektów ustaw (rządowego oraz Komisji Senackiej) mających na celu wyrównanie zawieszonych świadczeń. Analizę obu projektów znajdą Państwo w artykule pn. "Spór o wypłatę zawieszonych emerytur- manipulacji ciąg dalszy", który wkrótce opublikujemy na stronie internetowej Kancelarii.

Do góry Przejdź do menu